תקנון הגרלה – "גט מוטו מטיסה אותך לחצי גמר היורו"

 1. הגדרות

"עורכת ההגרלה"– גט מוטו ליסינג בע"מ ח.פ. 516186475(להלן "גט מוטו").

"ההגרלה"– הגרלה נושאת פרס בשם “גט מוטו מטיסה אותך לחצי גמר היורו” הגרלה אחת לזכייה בפרס שתיערך בהתאם לתקנון זה ובהתאם להודעה בדבר היתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין – 1977.

הפרס”– זוג כרטיסי טיסה למינכן, זוג כרטיסים לחצי גמר היורו במינכן שייערך ב-9.7.24 ומלון למשך 3 ימים (שני לילות) אשר יוגרלו בהגרלה אחת לזוכה יחיד, מבין המשתתפים בהגרלה.

המפקח על ההגרלה-” רו"ח זהר בן שלום.

משתתף– רוכש כלי דו-גלגלי חדש באחד מסניפי החברה (רחוב המסגר 6, ת"א, רחוב שדרות ההסתדרות 183, חיפה) בין התאריכים 10.06.2024 ועד לתאריך ה-30.06.2024 אשר מילא טופס השתתפות במועד הרכישה והעביר לגט מוטו את מלוא התשלום בגין הרכישה עד למועד סיום תקופת ההגרלה, קרי 30.06.2024 ובכפוף להוראות תקנון זה.

 1. כללי

2.1 בהשתתפות מקבל על עצמו המשתתף את תנאי תקנון זה. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.

2.2 בהשתתפות בהגרלה מאשר המשתתף כי הוא מסכים לתקנון ההגרלה, וכן פוטר את גט מוטו מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם ההגרלה, בלא יוצא מהכלל.
2.3 תקנון זה מנוסח, משיקולי נוחות בלבד, בלשון זכר. ההשתתפות בהגרלה, בהתאם להוראות תקנון זה, מיועדת לגברים ולנשים כאחד.

 1. תקופת ההגרלה

3.1 החל מיום 10.06.2024 ועד יום 30.06.2024 (להלן: “תקופת ההגרלה”).

3.2 עורכת ההגרלה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להאריך ו/או לקצר את תקופת הפעילות ו/או לבטל את הפעילות, מכל סיבה הנראית לה כסבירה והולמת לעניין זה ובהתאם להוראות הדין ולא תשמע ו/או תתקבל כל דרישה ו/או טענה לעניין זה.

 1. שיטת ההגרלה

4.1 עורכת ההגרלה תרכז את טפסי ההשתתפות בתיבה במשרדי עורכת ההגרלה.

4.2 במועד ביצוע ההגרלה יועלה בגורל שמו של הזוכה באמצעות שליפה ידנית אקראית של פתק מתוך התיבה ע"י המפקח על ההגרלה או מי מטעמו.

 1. פרסום תוצאות ההגרלה

5.1 בתום התקופה תכריז עורכת ההגרלה על שם הזוכה בהגרלה אשר יפורסם ברשתות החברתיות של גט מוטו בסמוך ולאחר מועד עריכת ההגרלה.

 1. אופן קבלת הפרס והודעה על זכייה בהגרלה
  6.1 במהלך 2 ימי העסקים שלאחר ההגרלה תעשה עורכת ההגרלה ניסיון יצירת קשר עם הזוכה בהגרלה.
  6.2 עורכת ההגרלה תעשה מאמצעים סבירים לאתר את הזוכה בהגרלה באמצעות הפרטים כאמור, אולם לא תהיה מחויבת להעניק את הפרס במקרה בו לא תצליח ליצור עמו קשר, לאחר השקעת מאמץ סביר, וזאת עקב אי התאמה בפרטים ו/או תקלה טכנית ו/או בשל מסירת פרטים לא מעודכנים ו/או שגויים ע” י הזוכה ו/או במקרה שהודעת הזכייה לא תידרש ו/או תוחזר לעורכת ההגרלה, מכל סיבה שהיא. זוכה שלא אותר, מכל סיבה שהיא, לא יהיה זכאי לקבל הפרס ולא תהיה לו כל טענה כנגד עורכת ההגרלה בקשר לכך.
  6.3 על הזוכה לשלוח צילום דרכונים של הנוסעים לא יאוחר מ-2 ימי עסקים לאחר פניית גט מוטו בהודעה פרטית.
  6.4 תוצאות ההגרלה יהיו סופיות, מוחלטות ובלתי ניתנות לערעור.
  6.5 עצם ההשתתפות בהגרלה תחשב להסכמת הזוכה לפרסום פרטיו והזוכה מוותר בזאת מראש על כל טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
  6.6 עורכת ההגרלה אינה מתחייבת למועד הטיסה ו/או לשעת טיסה הנוחים לזוכה.
  6.7 אין באפשרות הזוכה להמיר או לשנות את הפרס בכל אופן שהוא.
 2. אופן מימוש הפרס
  7.1 עורכת ההגרלה לא תישא בכל אחריות בגין אי מימוש הפרס עקב סיבות התלויות בעקיפין ו/או במישרין בזוכה. האחריות על מימוש הפרס הינה על הזוכה בהגרלה בלבד.
  7.2 עורכת ההגרלה לא תהיה אחראית לטיב הפרס ו/או כל פגם ו/או איכותו ו/או ליקוי אשר
  יתגלה בו ו/או בכל חלק ממנו.
  7.3 מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה והוראות כל דין, עורכת ההגרלה תהיה רשאית שלא לאפשר את מימוש הפרס ע”י מי שזכה בו במעשה שאינו כדין ו/או במעשה עבירה.
  7.4 הזוכה בהגרלה פוטר את עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה מכל אחריות לכל נזק ו/או
  אי התאמה ו/או שיבוש ו/או חוסר שביעות רצון ו/או כל פגם אחר שיתגלה בפרס, ככל
  שיתגלה.
 3. הצהרות המשתתף
  8.1 המשתתף ו/או המבקש להשתתף במבצע מאשר, מצהיר ומתחייב בזאת כי הוא פוטר את עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה מכל אחריות לכל תביעה ו/או טענה ו/או נזק ו/או דרישה הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה.
  8.2 בהשתתפותו בהגרלה מאשר, מצהיר ומתחייב המשתתף ו/או המבקש להשתתף בהגרלה כי קרא תקנון זה וקיבל על עצמו את הוראותיו, וגם אם לא קרא תקנון זה מסכים המשתתף ו/או המבקש להשתתף בהגרלה כי תקנון זה יחול עליו ויחייבו לכל דבר ועניין.
  8.3 כתנאי יסודי להשתתפות בהגרלה זו, המשתתף בהגרלה מסכים מראש לפרסום שמו אם זכה.
  8.4 המשתתף בהגרלה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד עורכת ההגרלה ו/או נותני הפרסים לרבות בגין ההגרלה.
 4. הגבלת השתתפות
  9.1 ההשתתפות בהגרלה אסורה על מנהלי ועובדי עורכת ההגרלה ועל מפקח ההגרלה, על בני משפחותיהם, וכן על כל מי שסייע לעורכת ההגרלה בעריכת ההגרלה.
 5. אחריות
  10.1 על הזוכה בהגרלה לממש את הזכות לפרס בתקופת תוקפו ובתנאים כמפורט בתקנון זה ובהתאם להנחיות עורכת ההגרלה. לא מימש הזוכה בהגרלה את הזכאות לפרס בפרקי הזמן ו/או בתנאים האמורים, יראו בכך כאילו ויתר על הפרס. במקרה כאמור, לא יהיה זכאי הזוכה בהגרלה לקבלת “שוויו הכספי” של הפרס ו/או לכל הטבה ו/או לאפשרות מימושו במועד אחר, הנחה או פיצוי חלופי, ולא תישמע ממנו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה בעניין.
  10.2 ההשתתפות בהגרלה נעשית על אחריותו הבלעדית של המשתתף. עורכת ההגרלה ו/או מי מטעמה אינם אחראים לכל טענה בדבר הפרת הוראת כל דין ו/או לכל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לזוכה בהגרלה ו/או לצד שלישי בקשר עם השתתפותו של משתתף כלשהו בהגרלה. ככל שעל אף האמור, עורכת ההגרלה או מי מטעמה יאלצו לשאת בהוצאה כאמור, ישפה אותם המשתתף הרלוונטי מיד עם דרישה.
  10.3 ויתר הזוכה בהגרלה על הפרס ו/או לא התאפשר לו לממשו, מכל סיבה שהיא (לרבות, אך לא רק, בשל פסילתו על ידי עורכת ההגרלה ו/או המפקח ו/או אי עמידתו בתנאי תקנון זה), לא יהיה הזוכה בהגרלה זכאי לכל הטבה ו/או פרס ו/או פיצוי אחר מעורכת ההגרלה ולא תישמע מצדו כל טענה ו/או דרישה כלפי עורכת המבצע בעניין.
  10.4 כל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש מכל סוג שהוא במבצע ו/או בעריכת ההגרלה מחמת כוח עליון ו/או מחמת אירועים שאינם תלויים בעורכת ההגרלה, לא ייחשבו כהפרה של תקנון זה ולא יזכו את המשתתפים בהגרלה ו/או את הזוכה בהגרלה בכל סעד ו/או זכות.
  10.5  עורכת ההגרלה ו/או כל מי מטעמה אינם אחראים ולא יהיו אחראים לכל טענה בדבר נכונות ו/או אי דיוק ו/או אי נכונות ו/או שיבוש בפרטים שנקלטו באמצעות טופס ההשתתפות.

 

 

 

 

 

העלאת קורות חיים:
דילוג לתוכן