GetMoto

074-736-7911

Honda PCX 125

(גיל מינימלי – 18)
חוכר עד גיל 24 חייב בתוספת תשלום עבור נהג צעיר. רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב המוחכר אך ורק האדם שפרטיו מופיעים בחוזה החכירה. כל אדם נוסף, צריך למסור פרטיו מראש ולעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההחכרה.

הגבלת ק"מ

100 ק"מ ליום, 1.4 ש"ח לכל ק"מ נוסף. 2100 ק"מ לחודש.

כרטיס אשראי

על החוכר להצטייד בכרטיס אשראי על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס עם ספרות בולטות ומסגרת אשראי מתאימה אשר תיקבע במעמד לקיחת כלי הרכב.

Honda CB500X

(גיל מינימלי – 24)
רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב המוחכר אך ורק האדם שפרטיו מופיעים בחוזה החכירה. כל אדם נוסף, צריך למסור פרטיו מראש ולעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההחכרה.

הגבלת ק"מ

200 ק"מ ליום, 1.6 ש"ח לכל ק"מ נוסף. 2500 ק"מ לחודש.

כרטיס אשראי

על החוכר להצטייד בכרטיס אשראי על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס עם ספרות בולטות ומסגרת אשראי מתאימה אשר תיקבע במעמד לקיחת כלי הרכב.

Honda Forza 250

(גיל מינימלי – 21)
רשאי לעשות שימוש בכלי הרכב המוחכר אך ורק האדם שפרטיו מופיעים בחוזה החכירה. כל אדם נוסף, צריך למסור פרטיו מראש ולעמוד בתנאים המפורטים בחוזה ההחכרה.

הגבלת ק"מ

100 ק"מ ליום, 1.4 ש"ח לכל ק"מ נוסף. 2100 ק"מ לחודש.

כרטיס אשראי

על החוכר להצטייד בכרטיס אשראי על שמו. הכרטיס חייב להיות כרטיס עם ספרות בולטות ומסגרת אשראי מתאימה אשר תיקבע במעמד לקיחת כלי הרכב.

העלאת קורות חיים:
דילוג לתוכן