GetMoto

074-736-7911

הסכם (חכירה) תפעולי

   

בין:
גט מוטו פיקס בע"מ ח.פ: 515764629

בן יהודה 66, תל אביב, ישראל

טלפקס: 074-7367911

מייל: office@getmoto.co.il (להלן: "החברה").

לבין:        
מר /גב'____________  ת.ז._______________
מרחוב_____________ נייד:_______________  (להלן: "החוכר").                           

תנאים כלליים:

חוזה התקשרות זה הינו לחכירת קטנוע עם החברה, יובהר כי עם חתימת החוכר על גבי הסכם זה, הוא מצהיר כי הוא מקבל על עצמו את מלוא תנאי החכירה וההגבלות דלהלן, לרבות כל טופסי מצב הקטנוע אשר עליהם יחתום החוכר, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם חכירת כלי הרכב. יודגש כי החברה אינה מאשרת חכירה ו/או כל שימוש אחר בכלי הרכב ללא חתימת החוכר על הסכם זה.

תקופת החכירה:

כלי הרכב המפורט בטופס מצב קטנוע יהיה ברשות החוכר לתקופה כוללת של כ- 36 חודשים כאשר לחוכר אפשרות להביא לסיום ההסכם בכל שלב במידה ויעשה כן יחויב על פי תעריף החברה המתעדכנים מפעם לפעם כמפורט באתר החברה בכתובת www.getmoto.co.il .

במקרה של הפרת תנאי החוזה זה ו/או אי החזרת הקטנוע בתום תקופת החכירה המצוינת בהסכם תהא זאת הפרה יסודית של הסכם זה והחברה שומרת לזכותה לבטל את ההסכם זה ולהשיב לידיה את כלי הרכב לרשותה ללא כל הודעה.

מחירון החכירה:

מחיר החכירה החודשי מבוסס על בסיס של 30 ימים בחודש שעת איחור תחושב לפי 1/3 מעלות מחיר היומי. איחור של 3 שעות ומעלה יחושב כיום חכירה נוסף.

החוכר יחויב בכל עלויות התדלוק. אם כלי הרכב יוחזר לחברה ללא כמות הדלק אשר צוינה בטופס מצב הקטנוע, יחויב החוכר בעלות התדלוק בתוספת דמי תדלוק בסך של סך 50 ₪.

מחירי החכירה כאמור באתר אינם כוללים אחריות ו/או שירות בגין נזק לצמיגי כלי הרכב המוחכר, במקרה של פנצ'ר או כל נזק אחר לצמיגים החוכר יחויב בעלות התיקון המלאה של הנזק לרבות גרירתו של כלי הרכב.

פיקדון עבור נזק:

חוכר כלי הרכב יחויב במועד חתימת החוזה ובעת מועד האיסוף עליו להיות מצויד בכרטיס אשראי תקף הרשום על שמו.
בזמן ההזמנה יחויב החוכר ב"תפיסת" מסגרת אשראי  – פיקדון עבור מקרה בגין נזק כלשהו אשר עלול להיגרם לכלי הרכב בעת תקופת החכירה לרבות בגין גניבתו.
חוכר כלי הרכב יחויב בעלות מלאה של כל נזק שיגרם לכלי הרכב לרבות גניבה בכל תקופת החכירה, אלא אם הנזק נגרם ע"י צד ג' אשר נמצא אשם בנזק באופן מלא וזאת לאחר שמלוא הנזק התקבל אצל החברה במלואו. במקרה של נזק ע"י צד ג' אשר מתנהלת בגינו תביעה בערכאות השונות ו/או אל מול חברות הביטוח, יחויב החוכר בעלות הנזק עד אשר יתקבל תשלום מלא עבור הנזק אשר נגרם לכלי הרכב המוחכר בתקופת החכירה. במקרה של נזק העולה על סכום הפיקדון, תחויב מסגרת הפיקדון באופן מידי וההפרש התשלום בגין הנזק יחויב מכרטיס האשראי שניתן והחוכר מצהיר כי הוא נותן הסכמתו לכך בחתימתו על הסכם זה.

1.       הזמנת כלי הרכב:

1.1.             בעת ביצוע הזמנת כלי הרכב יחויב החוכר בעלות דמי החכירה בהתאם לדרישת הלקוח ובהתאמה לתעריף המופיע באתר החברה כאמור לעיל. במקרה של ביטול הזמנה עד ל- 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה יתבצע החזר כספי מלא, בניכוי דמי ביטול ע"ס 5% או 100 ₪ (הנמוך מבניהם), ובנוסף תנוכה עמלת אשראי בסך 2.5% .

1.2.             כל האמור לעיל הינו בתנאי שהביטול יבוצע בתוך 14 יום לאחר ביצוע ההזמנה, אך לא  יאוחר מ- 2 ימי עסקים לפני תחילת החכירה. במקרה של ביטול בתוך 2 ימי עסקים ממועד תחילת החכירה ו/או לאחר 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לגבות דמי ביטול ע"ס 50% מגובה ההזמנה.

1.3.             כל האמור לעיל הנו מכח חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 (להלן : "החוק") במקרה ויש סתירה בין האמור לעיל לבין הכתוב בחוק, הוראות החוק יגברו על סעיף זה ולא ישפיעו על תקינותו של שאר סעיפי החוזה.

1.4.             הוראת ביטול  הזמנה תשלח ע"י הלקוח בכתב למייל המפורט באתר החברה ובלבד שהתקבל אישור במייל חוזר מטעם החברה, או בהודעה טלפונית למוקד החברה בטלפון כמפורט באתר החברה.

1.5.             במקרה של ביטול ההזמנה ע"י החברה מכל סיבה שהיא יזוכה החוכר במלוא הסכום אשר חויב בעת ביצוע ההזמנה עד 14 יום ממועד הביטול.

1.6.             בכל במקרה של אי הופעת החוכר לאסוף את כלי הרכב בתאריך המסוכם ו/או עם תחילת מועד החכירה ו/או בכל מקרה אחר שלטענת החוכר אינו מתאים לנסיעה בכלי הרכב, החברה אינה אחראית ולא תוכל לזכות את החוכר על תשלום בגין ימים אלו.

1.7.             מודל כלי הרכב יהיה כמופיע בעת ביצוע ההזמנה באתר www.getmoto.co.il, החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מודל כלי הרכב אשר הוזמן ע"י החוכר. החברה רשאית לתקן כל טעות או שגיאה אשר תופיע באתר הרשמי בכל הקשור לדגם כלי הרכב ו/או המפרט הטכני שבו.

1.8.             במקרה של מצבים בלתי צפויים, כגון: נזק מכני, תאונה ו/או גניבה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לספק כלי רכב חלופי מקטגוריית החכירה או מקטגוריה שונה ממנה.

 

2.       מצב כלי הרכב

2.1.             בשעת תחילת החכירה במעמד מסירת כלי הרכב יבצע נציג מטעם החברה בדיקה אשר תקבע את תקינות כלי הרכב ומצב נראותו בעת המסירה. הבדיקה תתבצע בנוכחות החוכר ובחתימתו על טופס הבדיקה הוא מאשר את מלוא הפרטים המופיעים בטופס ותהא לו טענה כנגד טופס זה. לאחר חתימת החוכר כל נזק אשר ייגרם לכלי הרכב המוחכר יהיה באחריותו האישית של החוכר, לרבות נזק לצמיגי כלי הרכב.

2.2.             החוכר מתחייב להחזיר את כלי הרכב אותו המצב שנלקח בעת חתימה על טופס מצב קטנוע הן מבחינה מכנית והן מבחינה חיצונית.

 

3.        אחריות החוכר

3.1.             כדי למנוע את גניבתו של כלי הרכב החוכר חייב להשגיח על כלי הרכב ועל מפתחות כלי הרכב בכל עת. החוכר יחנה את כלי הרכב אך ורק במקום מאובטח ובחניה המותאמת לכלי הרכב המוחכר. באחריות החוכר לנעול את כלי הרכב לעמוד ו/או גוף קבוע במנעול אשר יסופק ע"י החברה.

3.2.             על החוכר להגן על כלי הרכב מפני נזקי מזג אוויר אשר עלולים לגרום נזק לכלי הרכב.

3.3.             באחריות החוכר לתדלק את כלי הרכב אך ורק בדלק המתאים לכלי הרכב.

3.4.             אסור לחוכר להשכיר, להתיר שימוש נהג אחר, למכור, להשליך את כלי הרכב ו/או את חלקיו.

3.5.             במקרה של נזק על החוכר להודיע בכתב ובאמצעות הטלפון לחברה תוך 24 שעות מרגע קרות הנזק. חל איסור מוחלט על החוכר לבצע כל תיקון בכלי הרכב, בעצמו ובין ע"י איש מקצוע מטעמו. תיקון כלי הרכב יתבצע אך ורק במוסך המורשה מטעם החברה או במקרים חריגים בקבלת אישור בכתב מראש מאת החברה. אי עמידה בתנאים אלו תגרום לחיוב על כל נזק נוסף או נזק משני אשר יגרם לכלי הרכב כתוצאה מטיפול או תיקון לא מורשה.

3.6.             באחריות החוכר לבצע בדיקות בסיסיות בכלי הרכב המוחכר, כגון: בדיקת מדיד שמן, בדיקת לחץ אוויר בגלגלי כלי הרכב, תקינות האורות, תקינות מערכת הבלמים ותקינות הצופר.

3.7.             על החוכר לעמוד בכל דרישות הרישוי הקבועות בחוק בשעת נהיגה על כלי הרכב. מחובתו של החוכר להצטייד ברישיון נהיגה תקף ותעודת זהות ישראלית ו/או דרכון בתוקף.

 

4.        תשלום עבור חכירה ותשלום עבור קנסות, כבישי אגרה ודו״חות

4.1.       "גט מוטו פיקס" בע"מ תחייב את החוכר בדמי החכירה בעת ביצוע ההזמנה ובכל מקרה תחייב את דמי החכירה מראש לפני מסירת כלי הרכב. החברה תבקש במעמד החיוב דמי פיקדון אשר ישמשו למקרה של נזק לכלי הרכב.

4.2.             בתום תקופת החכירה תחזיר החברה את דמי הפיקדון בתנאי שלא נגרם כל נזק לכלי הרכב ובתנאי שלא נגרם כל נזק לכלי רכב מצד ג' ע"י החוכר.

4.3.             במקרה ובתום תקופת החכירה כלי הרכב מוחזר פגום או עם חלקים חסרים יחולטו דמי הפיקדון באופן מלא, במקרה של נזק העולה על סך דמי הפיקדון, יחויב החוכר בהפרש הנותר.

4.4.             החוכר יהיה אחראי ויישא בלעדית בכל התשלומים, האגרות, הקנסות, כתבי אישום, דו״חות ו/או דמי חניה, מכל מין וסוג שהוא לרבות עבירות תעבורה, חניה, עבירות ע״פ חוקי עזר עירוניים וכיו״ב (להלן:״דו״חות״) שיוטלו ו/או יושתו במהלך ו/או האחזקה בכלי הרכב אף אם יישלחו לאחר תום תקופת שימושם ו/או החזקתם בכלי הרכב.

4.5.             החוכר מתחייב להודיע לחברה על כל דו״ח שהוטל, נמסר ו/או הודבק על כלי הרכב באופן מידי ולשתף פעולה באופן מלא עם ״גט מוטו פיקס״ בע״מ ככל שיידרש בקשר לאמור.

4.6.             מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החוכר מאשר בזאת, כי לבקשת ״גט מוטו פיקס״ יחתום על אישורים למשטרה ו/או לכל רשות עירונית או ממשלתית לפיהם היה כלי הרכב בחזקתו ו/או בשימושו בתקופת הדו״ח וכן יחתום על בקשה להסבת הדו״ח על שמו, הכל בנוסחים כפי שתחליט ״גט מוטו פיקס״, וכן יופיע לישיבות ודיוני בית משפט וכיו״ב, החוכר מאשר ל ״גט מוטו פיקס״ להעביר את פרטיו האישיים לרשויות וכן להסב כל דו״ח על שמו.

4.7.             במקרה של קבלת דו"ח מכל רשות מוסמכת במדינת ישראל, ייגבו מהחוכר דמי הדו"ח לתשלום בתוספת 50 ₪ דמי שירות על כל דו"ח. כל הקנסות, הפיגורים ו/או הוצאות המשפטיות אשר יחולו על נותנת השירות – "גט מוטו פיקס" בע"מ בעת תקופת החכירה יחויבו באופן מלא וישולמו ע"י החוכר.

4.8.             מוסכם ומוצהר בזאת, כי כרטיס האשראי שהחוכר מסר את פרטיו ל ״גט מוטו פיקס״ בע״מ ישמש לצורך גביית כל התשלומים ו/או הנזקים המפורטים.

4.9.             חוכר כלי הרכב מסכים לשלם אמצעות כרטיס האשראי אשר את פרטיו מסר לחברה באופן מלא וזאת בגין הדברים, כדלקמן:

·         בגין כל התשלומים ו/או החיובים בהתאם לחוזה החכירה

·         כל נזק אשר נגרם לכלי הרכב בעת תקופת החכירה

·         קנסות תעבורה אשר ניתנו ע"י כל רשות מוסמכת לרבות עיריות ומשטרת ישראל.

·         שכר טרחת עורך דין ו/או הוצאות משפט אשר יגרמו כתוצאה מנזק שבוצע ע"י כלי הרכב המוחכר בכל תקופת החכירה.

·         דמי ניהול אשר יופיעו כחיוב נוסף ע"י חברת  "גט מוטו פיקס" בע"מ ומקרים כאלו ואחרים.

 

5.       ביטוח

5.1.             כלי הרכב המוחכרים ע"י החברה מבוטחים בביטוח חובה ובביטוח צד ג' בלבד.

5.2.             השתתפות עצמית בגין נזקים לצד ג' יעמוד על סך של 2500 ₪.

5.3.             בכל תקופת החכירה על החוכר להיות מבוטח בביטוח אישי התקף במדינת ישראל.

5.4.             בעת נסיעה על כלי הרכב, בחובת החוכר לחבוש קסדה המתאימה למידותיו. החברה ממליצה בחום לכל חוכר להצטייד במיגון נוסף, כגון: מעיל רכיבה, מכנסי רכיבה, מגפי רכיבה, כפפות ומגני ברכיים ומרפקים.

5.5.             החברה אינה אחראית לנזק כלשהו הנגרם ע"י שימוש בכלי הרכב בין אם פציעה או מוות או כל נזק אחר אשר נגרם לחוכר, לרכושו, למשפחתו וליורשיו.

 

6.       תנאי השימוש בכלי הרכב

6.1.             על חוכר כלי הרכב חובה להיות בגיל 18 שנים ומעלה ומחובתו להחזיק רישיון נהיגה תקף לכלי הרכב במדינת ישראל ובמיוחד לכלי הרכב אשר ברצונו לשכור. במקרה של פסילה ו/או שלילה של רישיון הנהיגה ע"י הרשות המוסמכת לכך, החוכר או הנהג בכלי הרכב לא יהיו מבוטחים בשום ביטוח על כל המשתמע מכך.

6.2.             כלי הרכב המוחכר: רשאים לנהוג בו אך ורק שמות הנהגים המופיעים בהסכם החכירה, השימוש בכלי הרכב אינו ניתן להעברה או לנהיגה ע"י כל נהג אחר אשר אינו מופיע בחוזה החכירה.

6.3.             אסור לחוכר כלי הרכב להשתמש בכלי הרכב לכל מטרה או שימוש בלתי חוקי.

השתמש בכלי הרכב תחת השפעת סמים ו/או אלכוהול. השתמש ברכב מחוץ לתחום המורשה לנהיגה. השתמש ברכב לצורך מרוץ. השתמש ברכב להסעת נוסעים בתשלום. הרי כל אלו בבחינת שימוש בלתי חוקי בכלי הרכב ואסורים באופן מוחלט.

בכל אחד מהמקרים המנויים לעיל, יהא החוכר ו/או הנהג אחראיים באופן בלעדי לכל נזק שגרמו לרבות בגין נזקי גוף ו/או רכוש שלהם ו/או כל צד אחר שהיה מעורב, החברה במקרה זה מסירה כל אחריות ביטוחית ו/או שילוחית!

 

7.       גניבה ו/או תאונה

7.1.             במקרה של גניבה ו/או כל נזק אחר לכלי הרכב, החוכר מחויב להודיע ללא דיחוי על כך לחברה ולא יאוחר מ-24 שעות ממועד האירוע.

7.2.             אם כלי הרכב מעורב בתאונה אסור לחוכר כלי הרכב להודות באשמתו לתאונה בשום פנים ואופן. על חוכר כלי הרכב לתעד את שמות וכתובות כל המעורבים כולל עדים, על החוכר לתעד את פרטי כלי הרכב המעורבים, רישיונות הרכבים המעורבים ופוליסות הביטוח של המעורבים. מחובתו של החוכר להודיע למשטרה על קרות התאונה, במקרה של נפגעים ו/או אם יש מחלוקת באשמת מי התאונה ולעשות כל שביכולתו לצלם את זירת האירוע לרבות לקיחת פרטים מעדים פוטנציאליים.

7.3.             במקרה של תאונה על החוכר להודיע בכתב באופן מפורט על כל פרטי האירוע וכן הצהרה בכתב המתארת את נסיבות התאונה וכן משלוח העתק מדו"ח התביעה.

7.4.             במקרה של תקלה מכנית בכלי הרכב על החוכר להודיע באופן מידי וללא דיחוי על התקלה ולא להמשיך בנסיעה בכלי הרכב.

7.5.             כאמור בסעיף 5, כל נזק ו/או גניבה ו/או נזק בגין תאונה הן באשמת החוכר והן באשמת צד ג', יחויב החוכר בתשלום מלא בגין הנזק.

7.6.             במקרה של החזרת כלי רכב עם נזק, תונפק הצעת מחיר לתיקון ע"י מוסך מורשה מטעם החברה, במידה ומוסכם עלות התיקון על החוכר, ישלם החוכר את דמי התיקון כמפורט בהצעת המחיר, במידה והחוכר מתנגד לקביעת המחיר המופיע בהצעת המחיר, תבצע החברה שמאות ע"י שמאי מוסמך מטעמה ועל פי קביעתו ישולם הנזק, עלות השמאי תשולם ע"י החוכר במלואה.

 

8.       שירותים נוספים

8.1.             החברה מספקת שירותי חכירה של ציוד נוסף, כגון: מערכות ניווט, קסדות, מעילי רכיבה, מגני ידיים וברכיים וכו' . בסיום תקופת החכירה במקרה של חוסר ו/או פגם ו/או אובדן בציוד המוחכר, יחויב החוכר בעלות המלאה של הציוד כמופיע במחירון החברה. המחירון מוצג לכל דורש במשרדי החברה.

8.2.             החברה מציעה בתשלום נוסף שירות וולט של איסוף והחזרת כלי הרכב למקום הימצאותו של הלקוח.

9.       תנאי החוזה

9.1.             החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לא להכניס לתוקף את הסכם חוזה החכירה במקרים כדלהלן:

1.חוכר כלי הרכב לא חתם על חוזה של תנאי החכירה.

2. החוכר אינו מאשר את תנאי השימוש.

3. החוכר אינו בעל רישיון נהיגה בתוקף ו/או שאינו מתאים למדינת ישראל.

4. החוכר אינו בעל פוליסת ביטוח תאונות אישיות התקף למדינת ישראל.

5. החוכר אינו מאשר את תשלום דמי החכירה.

6. החוכר אינו מאשר לגבות את הפיקדון הנדרש למקרה של נזק מכרטיס האשראי אשר בבעלות.

אי מילוי תנאים אלו, מעניק לחברת  "גט מוטו פיקס" בע"מ לבטל את החוזה ללא החזרת דמי החכירה.

9.2.             לאחר חתימת הסכם החכירה, החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים את חוזה החכירה בכל רגע נתון ללא הודעה מוקדמת, במקרה של:

1.       אי עמידה בסעיף 6 ותתי סעיפיו.

2.       במקרה של נזק רשלני ע"י החוכר, כגון: שריפת כלי הרכב ו/או כל נזק אחר אשר נגרם באופן זדוני לכלי הרכב. במקרה של סיום החוזה באמצע תקופת החכירה ע"י החברה, החברה תאסוף את כלי הרכב ממקום הימצאו בשעת ביטול החוזה, להלן עלויות אשר ייגבו במקרה של סיום החוזה מסיבות אלו:

·         10 ₪ לכל קילומטר.

·         250 ₪ דמי סיום חוזה.

·         כל עלויות התיקונים אשר ידרשו לכלי הרכב.

 

10.   שינויים בחוזה ובתנאי השימוש

10.1.         שינויים מילוליים של החוזה או של תנאי השימוש לא יתקבלו אלא אם כן אושרו בכתב ובחתימה ע"י החברה.

10.2.         במקרה של סעיפים בחוזה או בתנאי השימוש אשר אינם חוקיים, סעיפים אלו אינם מבטלים את שאר סעיפי החוזה ואת תנאי השימוש, אלא כל סעיף הינו עומד ניצב בפני עצמו.

 

11.   תצלומים ומידע אישי

11.1.         כל תמונה אשר צולמה ומופיעים אחד מכלי הרכב אשר בבעלות  "גט מוטו פיקס" בע"מ, זכויות היוצרים הינם בבעלות מלאה של החברה. החברה יכולה להשתמש בכל חומר ו/או תמונות אשר יוצרו ומופיע בהם כלי הרכב אשר בבעלותה בין למטרות פרסום ובין למטרות שיווק ללא כל תשלום לחוכר כלי הרכב.

11.2.         החברה רשאית להשתמש בפרטיו האישיים של החוכר על מנת לבצע בדיקת אמיתות הפרטים אשר תאפשר קיום תקין של חוזה החכירה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשלוח מידע פרסומי למטרות עסקיות לחוכר כלי הרכב בהתאם לחוק הדיוור הפרסומי. בעצם החתימה על הסכם זה מאשר החוכר קבלת דואר פרסומי.

 

12.   כיסוי ביטוחי מורחב (אופציונלי)

12.1.         במידה והחוכר רכש חבילת כיסוי ביטוחי מורחב באתר האינטרנט הרשמי או בדלפק הסוכנות, יהיה גובה ההשתתפות העצמית בנזק עד לסך גובה הפיקדון.

12.2.         פוליסת הביטוח המקיף אינה פותרת מתשלום ההשתתפות העצמית אלא נועדה אך ורק להקטנת חשיפת החוכר לגובה אחריותו,

12.3.         מובהר כי הפוליסה תקפה למוקד נזק אחד בלבד.

12.4.         מובהר כי הפוליסה בתוקף אך ורק אם עמד החוכר בכל תנאי חוזה זה.

12.5.         במידה והחוכר חרג מתנאים אלו כגון: לא נעל את הקטנוע בשעת חניה ע"י מנעול, נסיעה בלתי זהירה, נסיעה לא ע"י המורשה לנהוג בכלי הרכב וכו' , יישא החוכר בכל תשלום בגין נזק ו/או גניבה בסכום המלא.

 

13.   שימוש בכרטיס אשראי- פיקדון

13.1.         בחתימתו על חוזה זה, מוותר החוכר על כל טענה בגין שימוש בכרטיס אשראי לתשלום כלשהו ע״פ חוזה זה ו/או כל דין, לרבות על טענות מכוח חוק כרטיסי חיוב, התשמ״ו-1986 ו/או  כל טענות בדבר עריכת עסקה במסמך חסר ו/או כל טענה אחרת וחתימתו על חוזה זה כמוה כחתימה על שובר כרטיס אשראי לכל דבר ועניין. מובהר, כי האמור בסעיף זה יחול על כל כרטיס אשראי אשר יימסר ל ״גט מוטו פיקס״ בע״מ בקשר עם שימוש החוכר ו/או מי מטעמו ברכב לפי חוזה זה, אף אם הכרטיס אשראי ניתן ע״י גורם אחר כלשהו שאיננו החוכר.

13.2.         ״גט מוטו פיקס״ בע״מ תהא רשאית לבדוק בכל עת האם בכרטיס האשראי שפרטיו נמסרו לחברה לצורך קיום ההתחייבויות כמפורט בחוזה זה, קיימת המסגרת הנדרשת לכיסוי כל העלויות הנגזרות מהשכרת כלי הרכב. לא נמצאה מסגרת כאמור, מכל סיבה שהיא, תהא ״גט מוטו פיקס״ בע״מ רשאית להביא את ההתקשרות לסיומה, וזאת מבלי שלחוכר ו/או למי מטעמו תהיה טענה ו/או דרישה כלפי ״גט מוטו״ בקשר לכך ומבלי לגרוע מכל סעד אחר ו/או נוסף הקיים לחברה לפי חוזה זה ו/או כל דין.

13.3.         מבלי לגרוע מהאמור לעיל, באחריות החוכר לדאוג לכך שבכל עת יהיה באפשרותו לעמוד בהתחייבויותיו כאמור בחוזה זה במלואן , לרבות אך לא רק לעניין ביצוע התשלומים במועדם וכסדרם.

13.4.         בהתאם לצורך ובחוזים המתחדשים מידי חודש בחודש, ידאג החוכר כי בעל כרטיס האשראי (או מיופה כוח מטעמו) יחדש את הפיקדון המפורט בחוזה זה לעיל, שאם לא תהא גט מוטו רשאית לתפוס את כלי הרכב ו/או לחלט את הפיקדון ולפעול בכל דרך הקבועה בחוזה זה ובכל דין. למען הסר ספק מובער בזאת. כי אי ביצוע תשלום כלשהו ו/או איזה חלק ממנו יהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

13.5.         היה והפיקדון לא יחודש כאמור חודש בחודשו, כי אז סכום הפיקדון יחולט ע״י ״גט מוטו פיקס״ ולבקשת החוכר, תזקוף החברה את סכום הפיקדון לטובת עסקאות עתידיות של החוכר אצל גט מוטו פיקס ולחילופין סכום הפיקדון יוחזר, בקיזוז עמלת סליקה בהתאם למחירון החברה כפי שיהיה באותה עת.                                                                                                                                                                                                                                

13.6.         החלפת פרטי כרטיס אשראי (לרבות במקרה של חידוש תוקף) תעשה באחד מסניפי החכירה של ״גט מוטו פיקס״ בע״מ בלבד ותלווה בחתימה על מסמכים כפי שיורה נציג החברה.

 

14.   הסמכות המקומית בכל עניין הקשור לפירוש הסכם זה ו/או תביעות בגין הסכם זה תהא נתונה לבית המשפט השלום בתל אביב.

    

אני מאשר שקראתי והבנתי את כל תנאי ההתקשרות, ההתחייבויות וההוראות, לרבות התחייבותי לשלם, קיבלתי עותק של החוזה ולאחר שהבנתי את תוכנו ומשמעותו, אני מאשר בזאת את הסכמתי לכל כאמור לעיל.

 

 

העלאת קורות חיים:
דילוג לתוכן