GetMoto

מוקד שירות והשכרה ​074-736-7911

ברוכים הבאים לאתר של גט מוטו פיקס בע"מ

 

גט מוטו הינה הבעלים והמפעילה של אתר זה. בכל מקום באתר זה בו מופיעות המילים "אנו", "שלנו" וכד', הכוונה היא לגט מוטו או גט מוטו פיקס בע"מ. אנא קרא התנאים המפורטים באתר זה, בקפידה, בטרם השימוש באתר, שכן השימוש באתר זה מעיד על הסכמתך לתנאים אלה.

בכל מקום בתנאי השימוש בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.

גט מוטו שומרת לעצמה את הזכות לתקן ו/או לבטל ו/או לשנות את ההוראות והתנאים האמורים בהסכם זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. בכל מקרה של שינוי כאמור, האמור יחול על כלל המשתמשים באתר באופן אוטומטי.

כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש המובאים להלן.

שימוש באתר

 1. השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות גט מוטו, ולא תהא למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי גט מוטו בגין השימוש באתר, ובגין התכנים המוצגים באתר.

 2. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה בהתאם לתנאים המפורטים בו ובכל מקרה אך ורק למטרות חוקיות הכוללות ציות לכל חוק ו/או תקנה ו/או נוהל חוקי תקף בישראל או בכל תחום שיפוט שממנו המשתמש נכנס לאתר זה. בפרט המשתמש מתחייב שלא:

  • להציב, לשדר או להפיץ באמצעות אתר זה כל אינפורמציה מזיקה או העשויה להיות מזיקה, גסה, מפיצת דיבה או בכל דרך אחרת - בלתי חוקית.

  • לעשות שימוש באתר זה באופן שיגרום או עלול לגרום הפרת זכויות של אדם אחר.

  • לבצע הזמנה לא מורשית, שקרית או רשלנית.

  • לשנות, להתערב או להשחית בצורה כל שהיא את פני האתר, או את קוד התוכנה.

  • לנקוט בפעולה כל שהיא המעמיסה בצורה בלתי סבירה על אתר זה או על התשתית הקשורה אליו.

  • להשיג או לנסות להשיג גישה בלתי מורשית, בכל אמצעי שהוא, לאיזו מן המערכות שלנו.

גט מוטו שומרת לעצמה הזכות, לשלול ממשתמש האתר, גישה לאתר ו/או לבטל הזמנתו בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, במידה והמשתמש מפר איזה מן התנאים המפורטים באתר זה, ומבלי צורך במתן הודעה מראש, ומבלי שתחול על גט מוטו כל אחריות כלפיי המשתמש ו/או כלפי כל צד שלישי.

 1. המשתמש מסכים, מצהיר ומתחייב במפורש ליטול על עצמו בלבד את כל האחריות לרבות כל סיכון אפשרי הנובעים מכל שימוש שיעשה באתר ו/או בכל קישור שיהיה מהאתר לכל אתר אחר.

 2. המשתמש מאשר כי ידוע לו שהתמונות המופיעות באתר מוצגות להמחשה בלבד.

 3. גט מוטו שומרת לעצמה את הזכות לשנות בכל עת, את המחירים המוצגים באתר, ללא הודעה מראש, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תלונה ו/או דרישה בגין כך.

 4. קניין רוחני, הגנת הפרטיות ואבטחת מידע

6.1.        האתר מכיל חומרים שונים המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר ושאר זכויות קנייניות, לרבות תוכן, תוכנה, תמונות, וידאו וגרפיקה, אשר חלקם בבעלות גט מוטו וחלקם בבעלותם של צדדים שלישיים. יתרה מזאת, כל האתר,  על כל תוכנו מוגן באמצעות זכות יוצרים כיצירה של גט מוטו.

6.2.        המשתמש אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה, להשתמש באתר או בכל חלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את תוכנו של האתר כולו, או חלקו למטרות כלשהן, זולת אלו המפורטות בהסכם זה.

6.3.        המשתמש מתחייב שלא להעביר אל האתר בכל דרך שהיא חומר כלשהו המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת, אלא אם ניתנה הסכמת גט מוטו לכך, בכתב ומראשואך ורק במידה והמשתמש קיבל לשם כך את רשותו של בעל זכות היוצרים מראש בכתב.

6.4.        נטל הראיה להתקיימות התנאים המפורטים בהסכם זה יחול על המשתמש באופן בלעדי.

6.5.        המשתמש באתר הינו האחראי הבלעדי לכל חבות בגין כל נזק שיגרם כתוצאה מהפרת זכות יוצרים ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או לכל נזק שייגרם כתוצאה מאי קיום הוראות הסכם זה.

6.6.        כל העברת חומר מהמשתמש באתר אל האתר, תחשב באופן אוטומטי כהצהרת המשתמש לכך שבעל הזכויות הקנייניות בחומר שכזה העניק לגט מוטו זכות שימוש באותם חומרים, באופן בלתי חוזר ובלתי מוגבל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של גט מוטו.

6.7.        המידע בדבר פרטיו, הנמסר על ידי המשתמש באתר, ככל שיימסר על ידו, ישמר בשרתי האתר. גט מוטו לא תעביר פרטים אלו, אלא במקרה בו ויינתן צו שיפוטי ו/או במקרה בו גט מוטו ו/או האתר תעמוד בפני תביעה אזרחית ו/או פלילית בשל מעשה של המשתמש ו/או מי מטעמו ו/או במקרה של סכנת חיים ו/או בכל מקרה אחר המתיר להעביר את מידע על פי כל דין.

6.8.        בכל מידע אישי שיספק המשתמש לגט מוטו בשימושו באתר זה, יעשה שימוש בהתאם להתחייבות להגנה על הפרטיות המופיעה באתר זה.

כמו כן, בעת השימוש באתר יכול שיהיה שימוש ב'עוגיות' (cookies) וזאת לצורך תפעולו השוטף, איסוף נתונים סטטיסטיים אודות דפוסי השימוש באתר וכן על מנת להתאים את האתר להעדפות האישיות של הגולשים בו.

לפרטים נוספים, ראה מדיניות פרטיות של האתר.

6.9.        המשתמש מאשר, כי ידוע לו כי גט מוטו עושה את מירב המאמצים להגן על מערכות המחשב של האתר באמצעי ההגנה העומדים לרשותה. אולם אין באמצעי אבטחה אלו כדי להבטיח חסינות מלאה מפני חדירה למערכות המחשב של גט מוטו, דבר העשוי לשבש ולהפריע לפעילות התקינה של האתר ו/או לשבש את אמיתות התכנים המופיעים בו ו/או זליגת המידע לגורמים שאינן מורשים.

 1. אחריות                                   

מבלי לגרוע מכלליות האמור בתנאי השימוש לעיל –

7.1         גט מוטו עושה כל שביכולתה לוודא את תקינות ורצף פעולת האתר, שלמותו, רמת הדיוק והעדכון של המידע והתוכן הכלולים באתר, אולם אין ביכולתה להבטיח או לערוב לכך שהתקינות ו/או רציפות פעולת האתר והמידע ו/או השירות הניתנים באמצעותו, יהיו חופשיים ו/או חפים מהפרעות ו/או שגיאות ו/או גישה בלתי מורשית לשרתיו, כמו גם לתוצאות שיושגו כתוצאה מהשימוש באתר.

בשום מקרה גט מוטו לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי או תוצאתי מכל מין וסוג שהוא, כתוצאה מן הגישה אל או השימוש באתר או כל אינפורמציה המופיעה בו, לרבות אובדן רווח, צפוי או בלתי צפוי על ידי הצדדים, בין אם מבוסס על הפרת הסכם, עילה נזיקית (לרבות רשלנות), אחריות למוצרים פגומים או כל עילה אחרת.

7.2       המשתמש מצהיר בזאת ומסכים כי גט מוטו תהא פטורה מכל אחריות, הפסד, תביעה והוצאות (לרבות שכר טרחה משפטי) הקשורה להפרת תנאים אלו.

 1. דיוור

8.1.      באישור המשתמש את תנאי הסכם זה מאשר המשתמש לגט מוטו לשלוח אליו, מדי פעם, בדואר אלקטרוני מידע פרסומי ושיווקי - בין אם מידע שהוא עצמו יפרסם ובין אם מידע שיקבל לצורך משלוח מידי צדדים שלישיים.

8.2.     המשתמש מאשר ומסכים, כי הפרטים והנתונים שימסרו על ידו לגט מוטו יוחזקו כולם או חלקם גם במאגרי מידע המוחזקים באמצעים מגנטיים ו/או אופטיים והמיועדים לעיבוד במחשב אצל גט מוטו ו/או מי מטעמה ו/או אצל גופים מטעמה של גט מוטו העוסקים עבורה בהיבטים הטכניים או השיווקיים בקשר לשירותים הניתנים על ידה.

8.3.       המשתמש מסכים שגט מוטו תהא רשאית להעביר את הפרטים והנתונים האגורים במאגרי המידע הנ"ל וכן כל מידע אחר שיהיה בידה בקשר למשתמש, לחברות בנות ו/או קשורות, כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, התשכ"ח - 1968 ("חברות הקבוצה"), וזאת לצרכים תפעוליים ו/או ניהוליים ולרבות לצרכי דיוור ישיר, בין בעצמה ובין באמצעות חברות הנמנות על חברות הקבוצה, ובכפוף לשמירת סודיות המידע כאמור.

8.4.        למען הסר ספק, המשתמש יהיה רשאי להודיע לגט מוטו בכתב על רצונו שלא לקבל דיוורים וגט מוטו תמנע מלדוור את המשתמש החל ממועד קבלת הודעת המשתמש.

 1. סמכות שיפוט

9.1       הסכם זה יהיה כפוף אך ורק לחוקי מדינת ישראל.                                                                                                                        

      9.2 סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל סכסוך העולה מהסכם זה תהיה נתונה לבית-המשפט המוסמך בתל-אביב.  

 1. נגישות

גט מוטו פועלת בהתאם להנחיות הנגישות בתקן הישראלי 5568 - " קווים מנחים לנגישות תכנים באינטרנט" לרמה AA. תקן ישראלי זה זהה למסמך הקווים המנחים של הארגון הבינלאומי העוסק בתקינה ברשת - Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0.

 יש לציין כי למרות מאמצנו להנגיש את כלל הדפים באתר, ייתכן ויתגלו חלקים באתר שטרם נגישים. אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות האתר כחלק ממחויבותנו לאפשר שימוש באתר עבור כלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות.                                                                                                                      נשמח לקבל פניות לקבלת מידע ו/או הצעות שיפור בנושא הנגישות office@getmoto.co.il - .

 

 1. קישורים לאתרי אינטרנט נוספים

אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. גט מוטו אינה תומכת באתרים אלה ואין גט מוטו אחראית לתנאי השימוש, לאינפורמציה, לחומר, למידע - לרבות מידע מסחרי, למוצרים או לשירותים הנמצאים או שיש אליהם גישה באמצעות אתרים אלה. כניסתו ושמושו של המשתמש באתרים אלה והסתמכותו על תכנם הינם באחריותו בלבד.

 1. שונות

התנאים המופיעים באתר זה מכילים את כל תנאי השימוש המוסכמים בין גט מוטו למשתמש. כל אינפורמציה אחרת, בכתב או בעל פה, (לרבות בעלונים או בכל אמצעי פרסומי אחר), לא תחייב .


העלאת קורות חיים:
דילוג לתוכן